Predmetnik in pravilniki

Program naše gimnazije je program splošne gimnazije, ki traja štiri leta in se konča s splošno maturo.

Predmetnik je zelo podoben predmetniku drugih splošnih gimnazij.
Od tujih jezikov se vsi dijaki učijo ANGLEŠČINO kot prvi tuji jezik. Za drugi tuji jezik dijaki lahko izbirajo med ITALIJANŠČINO ali NEMŠČINO.

Prva posebnost naše šole je možnost, da dijaki od drugega letnika dalje lahko izberejo pouk LATINŠČINE, ki je tudi maturitetni predmet. Pri pouku latinščine ne gre le za učenje jezika starih Rimljanov, saj dijaki obenem spoznavajo bogato antično zapuščino. Slednjo ozaveščajo in prepoznavajo v sodobnih tujkah, besedišču naravoslovnih ved ter literarnih in splošnih kulturnih in etičnih normah, ki so včasih zamolčani del zahodnoevropske tradicije. Stranski produkti učenja latinščine so tudi večja podkovanost v materinščini, natančnost, poznavanje slovnice in splošna jezikovna občutljivost ter s tem usposobljenost za hitrejše in bolj sistematično učenje ostalih tujih jezikov.

Namesto latinščine lahko dijaki od drugega do četrtega letnika izberejo pouk INFORMATIKE.
Temeljna naloga predmeta informatika je razvijanje digitalne kompetence, ki v hitro spreminjajoči se družbi sodi med ključne kompetence posameznika. Dijaki pridobljena in razvita znanja, veščine, spretnosti in vrednote uporabljajo in osmišljajo pri vseh drugih predmetih. Spoznajo osnove delovanja računalniške opreme, se naučijo urejati besedila, programirati v programskem jeziku Python ter uporabljati programe za delo s preglednicami in bazami podatkov. Pomemben cilj predmeta je, da se dijaki naučijo iskati, kritično vrednotiti, oblikovati in predstaviti informacije na različne načine. Izobraževalne cilje dosegamo tudi z medpredmetnimi povezavami informatike z ostalimi predmeti. Informatika ni maturitetni predmet.

Druga posebnost predmetnika naše šole je predmet VERA IN KULTURA. Ta predmet pri dijakih razvija kompetence prepoznavanja povezanosti med religijo in kulturo. Dijaki spoznajo temeljne antropološke prvine verovanja. Pridobijo kompetentno poznavanje krščanske vere in svetega pisma. Spoznajo tudi druge vere in primerjajo njihove prvine. Soočijo se tudi z nekaterimi družbeno moralnimi vprašanji sodobne družbe. Predmet je obvezen v vseh štirih letnikih, eno uro na teden.

 

PREDMETNIK

ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA

(potrjen na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje dne, 29. 1. 1998)

 

tedensko

število ur

skupno

št. ur

v štirih

letih

dodat.

št. ur

za

maturo

končno

št. ur

v štirih

letih

predmet

1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

obvezni štiriletni predmeti

VERA IN KULTURA

1

1

1

1

140

SLOVENŠČINA

4

4

4

4

560

+1

595

MATEMATIKA

4

4

4

4

560

+1

595

ANGLEŠČINA

3

3

3

3

420

+1

455

ITALIJANŠČINA ali NEMŠČINA

3

3

3

3

420

+1

455

ZGODOVINA

2

2

2

2

280

+3

385

ŠPORTNA VZGOJA

3

3

3

3

420

obvezni predmeti

GLASBA

1,5

-

-

-

*52

LIKOVNOST

1,5

-

-

-

*52

GEOGRAFIJA

2

2

2

-

210

+3

315

BIOLOGIJA

2

2

2

-

210

+4

350

KEMIJA

2

2

2

-

210

+4

350

FIZIKA

2

2

2

-

210

+4

350

PSIHOLOGIJA

-

-

2

-

70

+4+2

280

SOCIOLOGIJA

-

2

-

-

70

+4+2

280

FILOZOFIJA

-

-

-

2

70

INFORMATIKA1

2

-

-

-

70

izbirna predmeta

LATINŠČINA ali

-

3

3

2

280

+4

420

INFORMATIKA24

-

3

3

2

280

skupaj

33

30

30

24

4305

nerazporejene ure

-

3

3

9

315

SKUPAJ

33

33

33

33

4550-4620

OBV. IZBIR. VSEB.

90

90

90

30

300

 

* Po 18 dodatnih ur pouka za vsak predmet poteka v okviru OIV.

 

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI

SLOVENŠČINA

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA

MATEMATIKA

BIOLOGIJA, KEMIJA, FIZIKA

TUJI JEZIK: ANGLEŠČINA ali ITALIJANŠČINA ali NEMŠČINA

TUJI JEZIK: ITALIJANŠČINA ali NEMŠČINA ali ANGLEŠČINA

LATINŠČINA

PSIHOLOGIJA, sociologija

 

OIV


Obvezne izbirne vsebine (OIV) so vse dejavnosti v šoli, ki niso predmeti in dejavnosti omejene z učnim načrtovm, in jih v skladu s 33. členom Zakona o gimnazijah šola ponudi dijakom. Dijak v gimnaziji mora v štirih letih opraviti skupaj 300 ur OIV:

- v 1. letniku 90 ur,
- v 2. letniku 90 ur,
- v 3. letniku 90 ur,
- v 4. letniku 30 ur.

OIV se delijo na:

1. vsebine, ki so obvezne za vse (šola jih mora ponuditi, dijak jih mora v štirih letih opraviti):

 

Vsebina: Obseg ur v štirih letih:
Državljanska kultura 15 ur
Knjižnična informacijska znanja 15 ur
Informacijska znanja 12 ur
Kulturno-umetniške vsebine 15 ur
Športni dnevi 35 ur
Zdravstvena vzgoja 15 ur
Vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 ur
Kulturno-umetniške vsebine - likovnost 18 ur
Kulturno-umetniške vsebine - glasba 18 ur


2. vsebine, ki so obvezna ponudba šole (šola jih mora ponuditi, dijak pa jih lahko izbere ali ne):

 

Vsebina: Obseg ur v štirih letih:
Logika 15 ur
Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom 15 ur
Metodologija raziskovalnega dela 15 ur
Obvladovanje tipkovnice 35 ur
Prostovoljno socialno delo 15 ur
Prva pomoč 15 ur
Športni tabori in šole v naravi 15 ur
Učenje za učenje 15 ur
Verstva in etika 15 ur

3. druge vsebine, ki niso obvezna ponudba šole ne obvezna izbira za dijaka.

Če dijak ne izbere vsebin iz obvezne ponudbe šole, mora do predpisanega števila ur zbrati druge vsebine bodisi iz Kataloga Zavoda RS za šolstvo bodisi, da šola dijaku prizna vsebine, ki jih je opravil zunaj organizacije šole (ustrezni program, ustrezni izvajalec in potrdilo). Šola lahko prizna naslednje vsebine: glasbeno šolo,

 • organizirane športne in plesne treninge,
 • aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
 • tečaje tujih jezikov, računalništva in drugih spretnosti ter znanj,
 • aktivno udeležbo v šolskem krožku,
 • gledališki abonma,
 • raziskovalno nalogo,
 • tečaj cestno-prometnih predpisov,
 • pedagoško delo v planinski, taborniški in skavtski organizaciji,
 • tekmovanja v znanju,
 • organizirano prostovoljno socialno delo,
 • sodelovanje v drugih društvih (gasilskem, naravovarstvenem, ...),
 • druge vsebine po presoji šole.

PRAVILNIKI

 

Išči

Misel

Z znanjem in s srcem učimo razmišljati, spodbujamo k delovanju.

POMAGAJMO

Socialno šibkejšim dijakom ŠGV lahko pomagamo z darovanjem v šolski solidarnostni sklad

trr: SI 56 0510 0801 0762 918

sklic: 00 9650

Hvala!